เอกสารประกอบการเรียนที่แบ่งไปตามความสนใจของท่าน

Beginner
เรามีเอกสาประกอบการเรียนที่เหมาะสมสำหรับการพูดภาษาอังกฤษครั้งแรกโดยที่ทางเราจะมีหัวข้อหลากหลายเพื่อให้ท่านได้คุ้นเคยกับภาษาได้เร็วที่สุด
เอกสารประกอบการเรียนของเรา
Conversation for beginners


นี่คือเอกสารประกอบการเรียนสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสนทนาระดับพื้นฐาน

Level 3 Lesson 1 Birthplaces and Residences
Level 3 Lesson 2 Family
Level 4 Lesson 3 Jobs (Occupations)
Level 4 Lesson 4 Hobbies
Level 4 Lesson 5 Why are you Learning English?
Level 4 Lesson 6 Getting Married and Having a Home
Level 4 Lesson 7 Relatives
Level 4 Lesson 8 How Was Your Trip?
Level 3 Lesson 9 Eating Out
Level 4 Lesson 10 Buying Groceries
Level 4 Lesson 11 Walking on a Chilly Day
Level 4 Lesson 12 Going to the Gym
Level 4 Lesson 13 Traveling by Plane
Level 5 Lesson 14 What Time Is It?
Level 5 Lesson 15 It’s Summertime!
Level 5 Lesson 16 Seeing A Doctor
Level 5 Lesson 17 What Are You Looking For?
Level 5 Lesson 18 Sightseeing
Level 5 Lesson 19 Something Sweet
Level 3 Lesson 20 Traffic Accident
Level 5 Lesson 21 Going Home
Level 4 Lesson 22 Teaching English
Level 5 Lesson 23 New Shopping Mall
Level 5 Lesson 24 Running a Fever
Level 5 Lesson 25 Computer Savvy
Level 5 Lesson 26 Movie Buff
Level 5 Lesson 27 Afraid Of Heights
Level 5 Lesson 28 What’s for Dinner?
Level 4 Lesson 29 Traveling by Train
Level 4 Lesson 30 Gift Shopping
Level 4 Lesson 31 How Do I Look?
Level 4 Lesson 32 Taking a Day Off
Level 5 Lesson 33 New Neighbors
Level 5 Lesson 34 Taking A Photograph
Level 5 Lesson 35 Making A Promise
Level 4 Lesson 36 Buying New Shoes
Level 4 Lesson 37 Asking for Directions
Level 4 Lesson 38 Going On A Diet
Level 5 Lesson 39 Going To A Concert
Level 5 Lesson 40 Learning New Things
Level 5 Lesson 41 Costume Parties
Level 5 Lesson 42 Trick Or Treat!
Level 5 Lesson 43 Attending A Class Reunion
Level 5 Lesson 44 Cats Or Dogs
Level 5 Lesson 45 Birthday Parties
Level 5 Lesson 46 At the Bar
Level 5 Lesson 47 Learning How To Swim
Level 5 Lesson 48 Working Out
Level 5 Lesson 49 Photo Editing Is Fun!
Level 5 Lesson 50 Watching A Boxing Match
Level 5 Lesson 51 Getting Sick
Level 5 Lesson 52 Santa Claus Knows Everything
Level 5 Lesson 53 Early Birds And Night Owls
Level 4 Lesson 54 Winter Wonderland
Level 5 Lesson 55 I Saw Mommy Talking With Santa Claus
Level 5 Lesson 56 Rich Children And Poor Children
Level 5 Lesson 57 Childhood Instruments
Level 4 Lesson 58 Sending Cards
Level 4 Lesson 59 Snow Makes Me Happy!
Level 5 Lesson 60 Wishing Merry Christmas
Level 5 Lesson 61 Baking a Pie
Level 5 Lesson 62 In the Countryside
Level 5 Lesson 63 Walking a Pet
Level 5 Lesson 64 Playing Computer Games
Level 5 Lesson 65 Musical Instruments
Level 5 Lesson 66 World Languages
Level 5 Lesson 67 New Smartphone!
Level 5 Lesson 68 Indoors and Outdoors
Level 5 Lesson 69 Vegetarianism
Level 5 Lesson 70 University Life
Level 5 Lesson 71 Going to the Opera
Level 5 Lesson 72 Countryside or City
Level 6 Lesson 73 I like Nature!
Level 5 Lesson 74 Weather
Level 5 Lesson 75 Welcome to the Haunted House!
Level 5 Lesson 76 Origin of Halloween
Level 5 Lesson 77 Celebrations
Level 5 Lesson 78 Sadness
Level 4 Lesson 79 Restaurant
Level 5 Lesson 80 Library
Level 5 Lesson 81 Courage
Level 5 Lesson 82 Secrets
Level 5 Lesson 83 Bullying
Level 5 Lesson 84 Dating
Level 5 Lesson 85 Dream Partner
Level 5 Lesson 86 Cheating
Level 5 Lesson 87 Talking About the Weather
Level 5 Lesson 88 Grocery Shopping
Level 4 Lesson 89 Hotel Reservations
Level 5 Lesson 90 Department Stores
Level 5 Lesson 91 An Interview with a Celebrity
Level 5 Lesson 92 Having A Hectic Day
Level 5 Lesson 93 Office Meetings
Level 5 Lesson 94 Cooking
Level 5 Lesson 95 Returning an Item
Level 5 Lesson 96 Occupations
Level 5 Lesson 97 Graduation
Level 5 Lesson 98 Asking for Advice
Level 5 Lesson 99 Reading a Novel
Level 5 Lesson 100 Smoking
Describing Pictures


กรุณาอธิบายสิ่งที่คุณเห็นในรูปภาพโดยภาษาอังกฤษ

Level 4 Lesson 1 Happy and Healthy
Level 4 Lesson 2 Summer in the City
Level 4 Lesson 3 Let's Meet!
Level 4 Lesson 4 A Day in the Life of a Business Person
Level 4 Lesson 5 Healthy and Productive
Level 4 Lesson 6 Feeling Stressed
Level 4 Lesson 7 Going Away
Level 4 Lesson 8 Fresh Air
Level 4 Lesson 9 Career and Private Life 
Level 4 Lesson 10 Everything You Need
Level 4 Lesson 11 Someone to Lean On
Level 4 Lesson 12 Smile
Level 4 Lesson 13 A Happy Moment
Level 4 Lesson 14 We All Need Alone Time
Level 4 Lesson 15 Tiny Moments of Joy
Level 4 Lesson 16 A Journey Like No Other
Level 4 Lesson 17 Happy Days!
Level 4 Lesson 18 A Whole Day to Myself
Level 4 Lesson 19 Leisure Activities
Level 4 Lesson 20 Delighted
Level 4 Lesson 21 How Do You Feel?
Level 4 Lesson 22 The Taste of Joy
Level 4 Lesson 23 A Checkup
Level 4 Lesson 24 Home and Family
Level 4 Lesson 25 Daily Goods
Level 4 Lesson 26 We're All Children at Heart
Level 4 Lesson 27 What's for Dinner?
Level 4 Lesson 28 Stress and Relaxation
Level 4 Lesson 29 Three Shades of Green
Level 4 Lesson 30 Good Times
Level 4 Lesson 31 Recreation
Level 4 Lesson 32 What Do You Enjoy the Most?
Level 4 Lesson 33 Animal Kingdom
Level 4 Lesson 34 My Favorite
Level 4 Lesson 35 Dine With Me
Level 4 Lesson 36 Wine and Jazz
Level 4 Lesson 37 Take a Break
Level 4 Lesson 38 Let's Share!
Level 4 Lesson 39 Let's Go Somewhere
Level 5 Lesson 40 Say What?
Level 5 Lesson 41 Time to Relax
Level 5 Lesson 42 Relationships
Level 5 Lesson 43 Goals
Level 5 Lesson 44 Music to My Ears
Level 5 Lesson 45 Do What Makes You Happy
Level 5 Lesson 46 Leisure
Level 5 Lesson 47 Shocking News
Level 5 Lesson 48 Forever Young
Level 5 Lesson 49 The World Is Mine
Level 5 Lesson 50 Better Alone Than in Bad Company